Przykładowe wnioski z obserwacji zajęć w szkole

Pobierz

7.Przykladowy opis z arkusza obserwacji dotyczy zajec chemii: Nauczyciel, w formie pokazu, wykonuje doswiadczenia chemiczne, posluguje sie prostym sprzetem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi.. Arkusz imprezy / uroczystości szkolnej 8.. Cele lekcji zostały osiągnięte.. Wniosek: nauczyciel wykorzystywal warunki do realizacji podstawy programowej oraz (m. innymi .Wnioski z obserwacji hospitujacego - poziom.. 1.Ewaluacja 1.. Zgodność z planem pracy świetlicy szkolnej.. Przykład uchwały w sprawie utworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć .2019 r., a radę rodziców zapoznano 13 września 2019 r. Uwzględniono w nim wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym, 2018/2019.. Gromadzenie informacji o pracy nauczyciela w celu dokonywania oceny jego pracy.. Arkusz podsumowujący dla nauczyciela 7.. Zauważyłam, iż odpowiednie tempo zajęć i częściowa zabawa ruchowa, a także używanie ciekawych pomocy, uatrakcyjnia zajęcia.Przykład arkusza obserwacji w przedszkolu.. Zobacz wszystkie.6 days agoDokonałam analizy Kart Obserwacji, zawierających informacje o rozwoju dziecka i wykorzystałam je do sporządzenia charakterystyki jednego z wychowanków, opierając się również na własnych obserwacjach.. Stosowane metody zapewniały przystępność wiedzy.. Obserwacja koleżeńska Opis praktyki: Zadania obserwowanego i obserwującego: 1..

Arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych 6.

Każdy wzór i przykład możesz edytować, dopasować do specyfiki swojej szkoły i masz gotowe rozwiązanie!. Arkusz obserwacji lekcji otwartej .prawidłowy przebieg lekcji.. Styl prowadzenia lekcji ma charakter: oryginalny, odtwórczy, typowy.. Poleć znajomemu.. W przypadku tych obserwacji uwaga dyrektora/wicedyrektorów kierowana była na: 1.. DATA OBSERWOWANYCH ZAJEC .Celem obserwacji jest: Analiza rozwoju wiedzy, umiejętności i postaw uczniów.. Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych 5.. 5.Arkusz samokontroli Arkusz kontroli do oceny pracy dyrektora szkoły Kwestionariusz wywiadu z pedagogiem Arkusz do jakościowej analizy wyników obserwacji Przykładowy arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia klasy I szkoły podstawowej z dystrofią mięśniową Duchenn'a (DMD) i dyzartrią mowy.. Umówienie się z dyrektorem na zaplanowaną obserwację najpóźniej 10 dni przed terminem jej realizacji wskazanym w harmonogramie obserwacji.. W opisie zajęć będą więc charakterystyki obserwowanych zajęć, a w analizie - ocena przeważających "stylów" pracy.Wnioski z obserwacji lekcji i rozmowy pohospitacyjnej konspekt narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów częstotliwość i formy oceniania planowanie celów operacyjnych przedstawianie ich uczniom, motywowanie do osiągania dostosowanie form pracy do możliwości uczniów odstępstwa od planu lekcji i ich uzasadnienieOBSZAR: II część badania pt. "Bezpieczeństwo fizyczne uczniów podczas pobytu w szkole i drodze do/ze szkoły" w ramach zaplanowanego na dwa lata cyklu badań "Psychologiczne i społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa w szkole" Wnioski do pracy 1. monitorować poziom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniów, 2.Arkusz obserwacji lekcji 3..

Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami 9.

Metody stosowane na lekcji były właściwie dobrane do realizacji założonych celów lekcji.. Data Przedmiot: Klasa: Imię i nazwisko prowadzącego: Imię i nazwisko hospitującego: Cel hospitacji: Organizacja zajęć dydaktycznych 1.. Nauczyciel zaprezentował uczniom cele lekcji.. Cele lekcji zostały właściwie dobrane do tematu.. Arkusz obserwacji: Czynniki określające jakość lekcji tak nie uwagi .. Nauczyciel w trakcie zajęć wraca do celów lekcji Sprawdza stopień ich osiągnięcia Poziom osiągnięcia założonych celów: Osiągnięto cele w odniesieniu do zaplanowanychNov 24, 2021Przykladowy opis z arkusza obserwacji dotyczy zajec chemii: Nauczyciel, w formie pokazu, wykonuje.. Cele lekcji: 3.2.. Jest ona jednym z elementów wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczyciela.. Poprawność merytoryczna Treść lekcji/zajęć: ɣ przygotowanie rzeczowe nauczyciela, ɣ znajomość i interpretacja programu nauczania (podstawy programowej), umiejscowienie tematu w treści programu, ɣ logiczny układ treści .4. sprawnosci dzieci w okreslonych umiejetnosciach: Dzieci w stopniu bardzo dobrym opanowaly wiedze na .Cele lekcji Analiza zagadnień Uwagi odnośnie realizacji Tak Nie zagadnień Temat zgodny z programem nauczania i planem pracy.. Wnioski z obserwacji hospitującego - poziom sprawności dzieci w określonych umiejętnościach: Dzieci w stopniu bardzo dobrym opanowały wiedzę na temat właściwości wody.W trakcie obserwacji osoba obserwująca zajęcia w żaden sposób nie ingeruje w ich przebieg..

Formułowanie w trakcie zajęć pytań kluczowych.

Metody stosowane na lekcji były zróżnicowane.. Metody stosowane na lekcji pobudzały aktywność uczniów.. Czy i jakie kompetencje kluczowe kształcono?. 3, i rozpoczynającą pracę w szkole stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego, z zastrzeżeniem ust.. Z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje, z zastrzeżeniem ust.. MetodyARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI Lp.. Obserwator obserwuje głównie uczniów, nie nauczyciela (według opracowanych przed obserwacją wskazówek).. Podczas obserwacji dyrektor lub inna osoba obserwująca zajęcia zapisuje spostrzeżenia w przygotowanym arkuszu obserwacji.. Przekazuję go Państwu celem ewentualnego wykorzystania podczas obserwacji wszystkich lekcji prowadzonych w .Arkusz obserwacji lekcji Strona 2 z 6 Metody 1.. W ramach ewaluacji wewnętrznej opracowano cele ewaluacji, wskazano przedmiotSzanowni Państwo Dyrektorzy, Zamieszczam w zakładce nadzór pedagogiczny arkusz obserwacji lekcji przygotowany na potrzeby obserwacji lekcji matematyki zleconej Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty przez Najwyższą Izbę Kontroli.. Kryteria (przykładowe elementy podlegające obserwacji) Spostrzeżenia i uwagi 1..

Arkusz obserwacji lekcji wychowania fizycznego 4.

Sprawozdanie z obserwacji wstepnej przeprowadzonej w grupie mieszanej przedszkolnej.. Zapoznanie z aktualnym planem nadzoru pedagogicznego.. 3.Zajęcia mogły być krótsze o kilka minut przez pominięcie kilku doświadczeń gdyż trwały ponad 40 minut i kilkoro dzieci zaczęło odwracać uwagę od zajęć inne dzieci.. XII.Obserwacja zakończona jest rozmową, która odbywa się w ciągu trzech dni od dokonanej obserwacji.. Sporządzenie scenariusza obserwowanego zajęcia lub innych obserowanych czynnościZnajdziesz tu przykłady i wzory gotowych regulaminów, pism, dokumentów niezbędnych w codziennej pracy szkoły!. Inspirowanie i wspieranie nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych.. Szukaj.. Obserwator i obserwowany przed obserwacją ustalają, co będzie obserwowane - obszar.. Obserwacja zajęć stawia przed dyrektorem wymaganiawynikające z prowadzenia obserwacji w swojej szkole.. Indywidualizacja nauczania w toku lekcji lub zajęć; 6.ARKUSZ OBSERWACJI Świetlica szkolna .. Dyrektor placówki obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej.. Podczas rozmowy .uzasadnienia, aby wyraźna większość zajęć w szkole charakteryzowała się organizacją wg drugiego schematu, chociaż szereg tematów można z powodzeniem tak realizować.. Stopień przygotowania nauczyciela do lekcji jest: wysoki, przeciętny, niski.. Realizacja zadań wychowawczych.. Zarządzanie szkołą.. Przedstawianie uczniom celów lekcji w "języku uczniów".. Gromadzenie informacji w procesie ewaluacji i kontroli wybranych obszarów pracy szkoły.PLANOWANIE,ORGANIZOWANIE I OCENIANIE WLASNEJ NAUKI, PRZYJMOWANIE ZA NIĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI Uczniowie znają swoje słabe strony ( wiedzą, czego nie wiedzą) Uczniowie znają wymagania edukacyjne Uczniowie potrafią zaplanować i zorganizować swoje miejsce pracy SKUTECZNE POROZUMIEWANIE SIĘ, PREZENTACJA WŁASNEGO PUNKTU WIDZENIA, OTWARTOŚĆ .Obserwacja właściwa (obserwacja zajęcia).. Temat lekcji: 2.. Nauczyciel realizuje sztywno z góry założony plan lekcji, wprowadza modyfikacje reagując na zachowanie uczniów, dostosowując się do czasu pozostałego do dyspozycji.obserwacja standaryzowana, skategoryzowana - gdzie przed jej rozpoczęciem należy przygotować listę/zestaw kategorii zachowań nauczyciela i uczniów, które są interesujące ze względu na badany problem/zakres i które planujemy obserwować (scheduła obserwacyjna)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt