Bibliografia jak napisać artykuł

Pobierz

Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma Autor artykułu, Tytuł artykułu, "Tytuł Czasopisma" rok, numer czasopisma, numery stron, na których znajduje się artykuł.. Nie podajemy daty dostępu!Standardowy zapis pozycji bibliograficznej, składa się z następujących części: pierwszej litery imienia autora danej publikacji oraz jego nazwiska, tytułu tej publikacji, nazwy wydawnictwa, miejsca i roku wydania.Tytuły artykułów, książek etc. piszemy kursywą.. Jeśli książkę napisało trzech autorów lub mniej to wypisuje się wszystkich.. Opis artykułu w pracy zbioroweJun 7, 2021 Stara prawda głosi, że aby lepiej pisać, trzeba dużo czytać.. Są to: Streszczenie,Przypis do takiego artykułu powinien zawierać: Imię i nazwisko autora (autorów), tytuł artykułu i jego podtytuł (jeśli istnieje), nazwisko tłumacza, "Tytuł czasopisma", numer tomu, (z ewentualnym zaznaczeniem nowej serii), rok, numer lub zeszyt, numery stron, na których zawarty jest artykuł,Formatowanie nazwisk autorów w systemie APA 7.. Rozpoczynamy od nazwiska autora, potem, w skrócie, wpisujemy jego imię (z reguły jest to pierwsza litera imienia).. Rejestruje ona dokumenty cytowane lub wykorzystywane przez autora pracy lub dokumenty tylko związane z tematem dzieła; zamieszcza się ją zwykle na końcu pracy.Bibliografia stanowi wykaz dokumentów (książek, artykułów, publikacji elektronicznych itp.) cytowanych lub wykorzystywanych przez autora najczęściej pracy naukowej lub popularnonaukowej, które zostały uporządkowane alfabetycznie..

Jak napisać artykuł naukowy?

Rzetelnie przygotowana bibliografia stanowi wartość sama w sobie.Źródła zarówno w obrębie literatury przedmiotu jak i podmiotu należy podawać w kolejności alfabetycznej według autorów lub, w przypadku ich braku - według tytułów.. Dla publikacji bez autorów, zaczynamy od tytułu - tak samo jak robiliśmy w przypisach bibliograficznych.. Tytuł pisze się kursywą lub w cudzysłowie - nie można pisać w obu wariantach.. W: Zasady poprawnego cytowania (s. 28-39), A. Kowalski (red.).. Piszemy ją czcionką Times New Roman w rozmiarze 12, interlinia 1,5.. Tłumaczenie na język obcy.. Jak je odróżnić, aby uniknąć błędu?. Sięgam do książki pod redakcją.Feb 24, 2022Bibliografia zwykle przechodzi ciągłe zmiany i na dobra sprawę jest kompletna tuż po korekcie całej pracy.. Dlatego, o ile promotor nie ma innych wymagań, w przypadku pracy licencjackiej niech Twoja wstępna bibliografia zawiera do 30 pozycji, w przypadku pracy magisterskiej do 45.Dobrze napisany artykuł naukowy musi powstać w oparciu o kluczowe elementy, bez jakich nie może być mowy o jego publikacji.. Jeśli korzystaliśmy z bardzo wielu źródeł, a promotor wyrazi zgodę, to można zastosować interlinię 1.1.. Przykład: Narkowicz Liliana, Czy Mickiewicz mówił po litewsku?, "Polonistyka" 2007, nr 10, s. 54-57.1.. Chyba że powołujesz się na cały ten tekst, wówczas podaj dokładny zakres stron, na których znajduje się cały ten artykuł.Pisząc prace magisterskie, dyplomowe, projekty w postaci artykułów naukowych, należy podać spis źródeł bibliograficznych, tj. literaturę przedmiotu..

Jest to bibliografia załącznikowa.

W liście referencyjnej należy używać wyłącznie inicjałów imion lub nazwisk autorów.. Mamy na myśli zarówno oddzielne fragmenty tekstu, jak i całościowy układ treści.. Jeśli imię autora jest z łącznikiem, formatuj je jako inicjał, kropka, łącznik i drugi inicjał.. Na przykład, Jean-Luc Picard jest sformatowany jako Picard, J.-L.Utwórz nową stronę, na której chcesz pisać.. Poniżej kilka przykładów: Opis bibliograficzny książki; Osuchowska B., Poradnik autora, tłumacza i redaktora, Inicjał, Warszawa 2005.. Po pierwsze bardzo trudno odnaleźć artykuł naukowy z danej książki, nie wiedząc że jest to książka pod redakcją a po drugie źle konstruuje się wtedy wpisy bibliografii i cytowania, co obniża wartość formalną prac akademickich.. Bibliografia powinna być uporządkowana według przyjętego klucza.- tytuł książki lub jej fragmentu oraz tytuł utworu czy artykułu piszemy kursywą, - podtytuł po dwukropku piszemy dużą literą.. Zwykle z góry wiadomo, czy praca naukowa będzie zgłaszana do publikacji.. Należy pomijać wszelkie tytuły naukowe, zawodowe itp.4 days agoDec 8, 2021IX.. Zwróć uwagę, że tytuł cytowanego tekstu zapiszemy kursywą, natomiast nazwę czasopisma w cudzysłowie.. OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI Nazwisko Imię autora, Tytuł, Wydanie, Miejsce wydania, Wydawca, rok wydania, numer ISBN.Nowak, G. (2017)..

Tytuł książki, tytuł artykułu lub rozdziału piszemy kursywą.

Każdy element opisu oddzielamy przecinkiem.. Nazwy czasopism, magazynów ujmujemy w cudzysłów.. Zakładając, że artykuł naukowy ma na celu wyjaśnienie podejmowanego tematu, warto wyróżnić siedem podstawowych elementów.. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.. Tyczy się to również .2 days agoRóżne publikacje, źródła, ilość autorów, nośnik tekstu czy forma - mają wpływ na to jak powinien wyglądać opis bibliograficzny w tłumaczeniach.. Zacznij od utworzenia strony w formie swojego brudnopisu-podstrony: Po ukończeniu prac nad treścią, przenieś artykuł pod odpowiednią nazwę.. Pamiętaj, aby podać dokładną stronę, z której cytujesz daną informację lub zdanie.. Przypis powinien zawierać: inicjał (inicjały) imienia i nazwisko autora, Mieczysław Tomaszewski → M. TomaszewskiMoże dojść do sytuacji, w której zamiast pisać pracę, będziesz weryfikować kolejne potencjalne źródła..

Osoby początkujące powinny poprosić kogoś o sprawdzenie artykułu.

Nazwa autora Inicjał imienia (lub pełne imię) można umieszczać przed nazwiskiem lub po (trzeba jednak zachować konsekwencję).. • ARTYKUŁ W WYDAWNICTWIE CIĄGŁYM (CZASOPIŚMIE) - w którym każdy kolejny numer/zeszyt w ramach jednego rocznika ma osobną numerację stron (wNajprościej zrobić bibliografię kopiując zawartość przypisów dolnych, którym następnie trzeba nadać odpowiednią formę.. Każdy opis kończymy kropką.. 4.Reguły dla umieszczania źródeł internetowych w bibliografii końcowej są następujące: Odwracamy kolejność imion i nazwisk - zaczynamy od nazwiska autora, później inicjał imienia.. Imię autora można pisać w całości lub jego pierwszą literę wtedy też stawia się kropkę..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt