Świat w erze globalizacji prezentacja

Pobierz

1) Globalizacja to a) rozwój powiązań, np. między kontynentami.. To byłby świat, w którym koszty transportu byłyby równe zeru, a bariery stworzone przez .Globalizacja gospodarki światowej Wielość definicji Brak jednorodnej definicji Termin "globalizacja" obejmuje wiele elementów - umiędzynarodowienie, wspólnota państw ściśle ze sobą powiązanych, zasadnicze trendy w światowej ekonomii, polityce, zyciu społecznym i kulturze, - "mcdonaldyzacja"- krytyka - homogenizacja kultury - błędne rozumienie Globalizacja gospodarki to .Temat: Świat w erze globalizacji.. Ten proces ma wielu zwolenników jak równiez wielu przeciwników.Światowa gospodarka w erze globalizacji.. Klikając w temat zostaniesz tam bezpośrednio przeniesiony.. Prezentacja programu PowerPointŚwiat -globalna wioska Rozwójnowoczesnych technologii w ostatnich dziesięcioleciach,zwłaszczaw dziedzinie telekomunikacji i transportu, spowodował,żeświatzacząłsię"kurczyć".. Pojawienie się popkultury, czyli kultury masowej (uniwersalnej, prostej.. Globalizacja Globalizacja to współpraca, a z czasem współzależność obejmująca dziedziny takie jak handel międzynarodowy, kulturę, przepływ informacji, integracjęgospodarczą, militarną i polityczną.. Nowa rola państwa, nowe funkcje w erze globalizacjiRolnictwo zrównoważone w erze globalizacji.. WOJNA III RZESZY Z ZSRS.Świat w erze globalizacji Proszę zapoznać się z prezentacją i przepisać do zeszytu zdania z wyrazami zaznaczonymi na czerwono..

1Dobre i złe skutki globalizacji - prezentacje.

(2 jednostki lekcyjne) W podręczniku temat znajdziecie na 257 do 261.. 4.Obszarami globalizacji są finanse, rynki, strategie konkurencyjne, technologia, badania i rozwój wiedzy, modele konsumpcji i style życia, regulacje prawne, a także obraz ujednoliconego świata.. c) wzrost kosztów transportu.. Związana jest z rozwojem wielkich korporacji międzynarodowych, których kapitał jest często większy niż kapitał wielu państw.. 6 W rozumieniu eliminowania nałoŜonych przez rządy krajowe ograniczeń w obrocie towarów i usług pomiędzy krajami.. Zglobalizowaną gospodarkę zdefiniować można jako taką, w której ani odległość, ani narodowe granice nie krępują transakcji gospodarczych.. Tendencja ta budzi wiele zastrzeżeń, ponieważ oprócz szans na rozwój przynosi również zagrożenia.Prezentacja programu PowerPoint Świat w erze globalizacji Proszę zapoznać się z prezentacją i przepisać do zeszytu zdania z wyrazami zaznaczonymi na czerwono.. Obejmuje np. handel międzynarodowy, kulturę i przepływ informacji.. Obecnie żyjemyw dobie internetu, telefonii komórkoweji nowoczesnych środkówtransportu.. Przykładowo rolnictwo czy wydobycie surowców ma wpływ na transport, a ten z kolei na lokalizację przemysłu i natężenie ruchu turystycznego.Globalizacja - Teleturniej..

sTemat: Świat w erze globalizacji.

Proces ten zostaje nazwany globalizacją.. Realizacja tematu przewidziana jest na dwie godziny lekcyjne.. Poszczególne dziedziny i procesy gospodarcze współczesnego świata są bardzo zróżnicowane, ale wzajemnie na siebie oddziałują.. b) brak postępu technicznego na całym świecie.. Przeczytajcie go dokładnie.. Globalizacja zapewnia korzyści wynikające przede wszystkim z rozszerzania skali produkcji i przedłużania cykli życia produktów.. Tym razem, trochę przekornie w odniesieniu do tematu, nie zaproponuję Wam żadnych filmików ani prezentacji.. TAJEMNICE MIENIONEGO WIEKU- Dlaczego Niemcy nie zdobyli Anglii.. Włącz autoodtwarzanie.. Informacje z dowolnego miejsca na ziemi docierają do nas w mgnieniu oka poprzez telewizję i Internet, ludzie coraz częściej migrują między krajami i kontynentami, towary, które kupujemy pochodzą z różnych zakątków globu .Globalizacja to: - - silny wstrząs, czynnik przemian społeczeństwa i rządy muszą się dostosować przestrzeń narodowa nie jest już w ramach narodowych granic terytorialnych, bo - korporacje i ich filie państwo ma nadal władzę, ale ograniczoną, bo MFW, WTO, BŚ itd.. w przekazie, dla każdego odbiorcy); amerykanizacja.. Globalizacja - to proces polegający na współpracy i współzależności wielu państw świata w handlu międzynarodowym, kulturze oraz przepływie .GLOBALIZACJA To wzrost współzależności i wzajemnego oddziaływania państw, firm oraz ludzi w skali całego świata..

Alterglobaliści- przeciwnicy globalizacji.

Współczesne migracje - częstsze migracje ludzi bardzo dobrze wykształconych z wysokimi kwalifikacjami.ŚWIAT W ERZE GLOBALIZACJI.. NAJAZD NIEMIEC NA POLSKĘ -POCZĄTEK II WOJNY ŚWIATOWEJ.. Globalizacja dotyczy procesów i zjawisk ekonomicznych, politycznych, społecznych, środowiskowych oraz demograficznych.. W takim aspekcie globalizacja jest pojmowana jako McDonal-dyzacja i popularyzacja wzorców Hollywood.. 1 Cele lekcji: Uczeń: − rozumie zjawisko globalizacji: wymienia sprzyjające mu czynniki, jego przejawy oraz pozytywne i negatywne aspekty, − omawia rolę nowych środków komunikacji i przekazu informacji w procesach globalizacji oraz rozwoju kultury masowej,8 klasaTemat: wiat w erze globalizacjiŚ Podr cznik str. 257-261ę Nacobezu str. 257 Ucze :ń - wyjaśnia znaczenie terminów: internet, telefonia komórkowa, globalizacja, amerykanizacja, kultura masowa - wyjaśnia, jakie szanse i zagrożenia niesie za sobą globalizacja - omawia zalety i wady wprowadzenia nowych środków komunikacjiGlobalizacja to wzrost współzależności państw, firm oraz ludzi w skali świata.. Dzięki globalizacji bardzo szybko rozwineła się ekonomia transport i technologia.. Zakładka: Klasa VIII.. Pod koniec XX wieku dochodzi do zaciśnienia stosunków gospodarczych,militarnych politycznych i kulturalnych między wieloma państwami na świecie..

7 Synteza kultur obejmująca cały świat.2.

Dziśczymśnormalnym jest kilkugodzinny lot z Europy do Ameryki Północnejczy rozmowa telefoniczna z osobąPłaszczyzny globalizacji, skutki globalizacji, wyjaśnienie pojęcia globalizacja.. Rewolucja informacyjna - rozwój internetu; większe możliwości komunikacji przez portale społecznościowe.. IŚWIAT W ERZE GLOBALIZACJI Globalizacja Globalizacja polega na rozprzestrzenianiu się zjawisk w zakresie gospodarki, kultury, ekonomii i życia społecznego, niezależnie od położenia geograficznego oraz stopnia rozwoju danego państwa.. Internet jest jednym z narzędzi globalizacji… Pomyślcie jak wyglądałoby WaszeTemat: Świat w erze globalizacji.. Podsumowanie.. 5 W tym kontekście globalny oznacza międzynarodowy.. 2Zeszyt ćw.-ćw.1,2 s.114Temat: Świat w erze globalizacji notatka Poj cie globalizacji oznacza wzrost ró nego rodzaju powi za mi dzy ró nymi ę ż ą ń ę ż przedmiotami ycia mi dzynarodowego oraz wzajemne, najcz ciej asymetryczne ż ę ęś oddzia ywania we wszystkich sferach ycia spo ecznego, od umi dzynarodowienia ł ż ł ęFilm jest próbką, pierwszymi krokami w nauczaniu zdalnym.. próbką innej wersji lekcji.. dla klas 8 i każdego kto chce posłuchać, zobaczyć, podzielić się ty.DEFINICJA GLOBALIZACJI o "Globalizacja jest jak podróż.Ale jest to podróż do nieosiągalnego miejsca przeznaczenia: zglobalizowanego świata.. d) brak kontaktów między obywatelami różnych państw.. PODBÓJ EUROPY PRZEZ HITLERA I STALINA.. Przyśpiesza ją .. Zagrożenia i szanse Stanisław Kowalczyk (Zakład Ogólnej Ekonomiki) Plan prezentacji Warszawa, 19 października 2018 .. ¼ UR na świecie zdegradowanych - FAO) * zasoby naturalne ogółem: żywność, biomasa, metale, minerały itd.SPIS TEMATÓW Z HISTORII W KLASIE VIII.. Współcześnie globalizacja jest szczególnie szybka i intensywna.. Realizacja tematu przewidziana jest na dwie godziny lekcyjne.ŚWIAT W ERZE GLOBALIZACJI..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt