Opis teczki akt osobowych do archiwum

Pobierz

Jeśli nasze dokumenty są czytelnie opisane za pomocą okładki do akt archiwalnych, w znaczny sposób ułatwia to pracę urzędu.nanosi w lewym dolnym rogu sygnaturę archiwalną, czyli numer spisu zdawczo-odbiorczego łamany przez liczbę porządkową pozycji teczki w spisie, na każdą teczkę aktową, przy czym, gdy teczka dzieli się na tomy, nanosi identyczną sygnaturę archiwalną na każdy tom teczki, a jeżeli teczki włożono do pudła, to na pudło nanosi się skrajne sygnatury teczek aktowych umieszczonych w pudle;systemie EZD przekazywanej do archiwum zakładowego polega na: -sprawdzeniu kompletności akt spraw; -uzupełnieniu akt spraw o brakujące przesyłki lub pisma; -przyporządkowaniu do klasy z wykazu akt dokumentacji nietworzącej akt spraw, jeżeli wcześniej tego nie dopełniono; -uzupełnieniu metadanych przesyłek i spraw, jeżeliOpis teczki akt osobowych; Opis teczki aktowej; Spis spraw; ZEASiP; Znak sprawy; Znak akt; Załącznik; Teczka; Sprawa; Spis spraw; Składnica akt; Sekretariat; Rozdzielnik; Reorganizacja; Referent; Punkt zatrzymania; Przesyłka; Priora; Prezenta; Parafka; Korespondencja; Komórka organizacyjna; Dziennik korespondencyjny; Jednolity rzeczowy wykaz akt; Jednostka organizacyjna, ZEASiPZałącznik nr 8 - opis teczki aktowej (WORD) Załącznik nr 9 - teczka akt osobowych (WORD) Załącznik nr 10 - spis dokumentacji aktowej (EXEL) Załącznik nr 11 - teczka zawiera stron… (WORD) Załącznik nr 12 - spis dokumentacji technicznej (EXEL) Załącznik nr 13 - spis składu chronologicznego (EXEL)madeja_arneta / Dokumenty i wzory druków / Archiwum / Opis na teczki - archiwum.doc..

Opis przedmiotu: Teczka do akt osobowych A4 biała.

Kliknij na wybranej pozycji aby pobrać dokument: Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w Archiwum Państwowym we Wrocławiu i Oddziałach w Bolesławcu, Jeleniej Górze, Kamieńcu Ząbkowickim i Legnicy.. Załatwianie spraw § 27.WZÓR OPISU TECZKI Z AKTAMI OSOBOWYMI .. kategoria archiwalna symbol komórki organizacyjnej + symbol z wykazu akt AKTA OSOBOWE Iksiński Jan s. Andrzeja, ur. 12.05.1923 r. wykształcenie: średnie zawód: technik-ekonomista 01.10.1957 - 31.12. .. ATEST PN-EN ISO 9706:2001. karton: biały Carta Rocca, pH > 7.5. gramatura: 300g/ m 2 lub 240g/ m 2. rezerwa alkaliczna > 0.4 mol/kg.. Teczki osobowe na Allegro.pl - Zróżnicowany zbiór ofert, najlepsze ceny i promocje.. Pobierz formularz w formacie DOC.Teczkę akt osobowych studenta jednostka organizacyjna przekazuje do Archiwum po dwóch latach, liczonych w pełnych latach kalendarzowych, począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym student zakończył studia lub został skreślony z listy studentów.Ułożenie teczek aktowych w kolejności wynikającej z wykazu akt.. Download: Opis na teczki - archiwum.doc.Akta osobowe powinny być przechowywane w archiwum zakładowym wyłącznie w stanie uporządkowanym Przez uporządkowanie akt osobowych należy rozumieć: wyłączenie nieistotnej dokumentacji o charakterze manipulacyjnym, wyłączenie oryginalnych dokumentów lub ich uwierzytelnionych odpisów i przekazanie ich pracownikowi lub jego krewnym, a jeśli nie jest to możliwe - pozostawienie w aktach osobowych, usunięcie wszystkich części metalowych ( spinaczy, zszywek itp.), ułożenie .Symbol: 120 Hasło: Akta osobowe Kategoria archiwalna: BE50 B50 Uwagi: Dla każdego pracownika prowadzi się oddzielną teczkę zawierającą podanie o pracę, życiorys, ankiety, opinie, akty mianowania, umowę o pracę, jej zmianę, odpisy akt stanu cywilnego i zPodzielone na wskazane wyżej części, spaginowane teczki akt osobowych powinny trafiać do archiwum zakładowego lub składnicy akt wraz z końcem roku kalendarzowego, w którym zwolniono pracownika..

Teczka do akt osobowych A4 400g tekturowa biała.

Produkt przeznaczony do archiwizacji dokumentów.. Pobierz formularz w formacie DOC. 3. szukaj wielu.. Dopuszcza się zakładanie teczek aktowych dla akt jednej sprawy.. Numer referencyjny: 17012.. Karta udostępniania akt pdf doc. Spis materiałów geodezyjnych i kartograficznych pdf doc. Spis materiałów archiwalnych technicznych pdf doc. Spis zdawczo-odbiorczy akt pdf doc. Wejdź i znajdź to, czego szukasz!. W takim przypadku powinny znajdować się one w szafie pancernej, gdzie nie będą miały do nic dostępu osoby nieupoważnione.. Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego oraz nazwy zespołów archiwalnych objętych Zgłoszeniem .z kurierem.. Dokumentacja powinna znaleźć się na standardowym środku ewidencyjnym w postaci spisu zdawczo-odbiorczego akt.Teczka archiwizacyjna bezkwasowa.. Formularz spisu zdawczo-odbiorczego akt, dostosowany do ewidencjonowania akt osobowych byłych pracownikówAkta osobowe powinny być przechowywane w archiwum zakładowym.. Przekazywane materiały archiwalne należy zabezpieczyć przez:Teczka aktowa (teczka spraw) - teczka słu żąca do przechowywania jednorodnych lub tre ściowo pokrewnych akt spraw ostatecznie załatwionych, zakładana dla ka żdego naj- bardziej szczegółowego w danym podziale klasyfikacyjnym hasła zamieszczonegoopisać dokładnie teczkę (lub kopertę) z aktami osobowymi - zgodnie z załączonym wzorem opisu akt osobowych (do pobrania) ułożyć koperty z aktami alfabetycznie i zewidencjonować je w numeracji ciągłej na formularzu spis zdawczo-odbiorczy akt i oznaczyć je numerem ewidencyjnym z tego spisu..

1.Wzór prawidłowego opisu teczki aktowej w archiwum zakładowym.

Pobierz formularz w formacie DOC. 2.. Często dane przechowywane w archiwach mają znaczenie prawne i mogą zostać wywołane w razie wyjątkowych sytuacji.. tasiemka: szerokość 10 mm, długość 250-300mm, wykonana w 100% z wysokiej jakości, niebielonej surówki bawełnianej.. Rozdział 5.. Wzór spisu zdawczo odbiorczego (do pobrania)W przypadkach określonych odrębnymi przepisami zakłada się teczki zbiorcze, do których odkłada się akta spraw zarejestrowanych w kilku różnych spisach spraw (na przykład akta osobowe).. W przypadku, gdy zakład pracy ulega likwidacji, to dokumenty przenoszone są do najbliższego oddziału Archiwum Państwowego.teczki akt kategorii archiwalnej "A", a były ujęte w Rzeczowym Wykazie Akt wtedy należy sporządzić notatkę informacyjną wyjaśniającą ten stan rzeczy.. Podobnie należy postąpić w przypadku braku ciągłości w prowadzeniu teczek akt kategorii archiwalnej "A".. klej: atest PAT, bezkwasowy o pH > 7.0.Przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego 1.Wzór prawidłowego opisu teczki aktowej w archiwum zakładowym Pobierz formularz w formacie DOC 2.. 15,48 zł z dostawą.. Esselte Teczka zawieszana na akta osobowe (opakowa.. Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych .. Termin zwrotu akt do Archiwum ** )Informacje o Teczka akt ewidencyjnych kierowcy A5 350g biała - w archiwum Allegro.. 15 osób kupiło..

Formularz spisu zdawczo-odbiorczego akt, dostosowany do ewidencjonowania akt osobowych byłych pracowników.

Mogą one być przechowywane w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu na terenie zakładu pracy.. Archiwum UJ w porozumieniu z kierownikami poszczególnych jednostek organizacyjnych, ustala corocznie termin przekazywania akt do Archiwum UJ.. 148,95 zł.. 157,94 zł z dostawą.. Formularz spisu zdawczo-odbiorczego akt Pobierz formularz w formacie DOC 3.. B. Pracownicy Archiwum zobowiązani są przejrzeć spisy zdawczo-odbiorcze i dokumentację zakwalifikowaną do przyjęcia pod kątem właściwego ich uporządkowania i .Przykład opisu teczki aktowej Teczka spraw (aktowa) służy do przechowywania jednorodnych lub rzeczowo pokrewnych akt spraw ostatecznie załatwionych, objętych tą samą grupą akt ustaloną Jednolitym rzeczowym wykazem akt i stanowiącą przeważnie odrębną jednostkę archiwalną, np.Teczka do akt archiwalnych jest podstawą płynnie działającego urzędu i przedsiębiorstwa.. A i w 3 egz.. Przekazywanie dokumentacji odbywa się na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych (formularz nr 2) sporządzonych osobno dla akt kategorii A i B przez komórkę przekazującą akta.. Spisy sporządza się w 4 egz.. 1 osoba kupiła.Teczki osobowe - Niska cena na Allegro.pl.. Cena na aukcji za 1 sztukę.dokumentacji niearchiwalnej w ilości .. mb i stwierdziła, że stanowi ona dokumentację niearchiwalną nieprzydatną dla celów praktycznych jednostki organizacyjnej, oraz że upłynęły terminy jej przechowywania określone w jednolitym rzeczowym wykaziePrzekazywanie akt wytworzonych od dnia 1 stycznia 2015 r. 1.. Wyjątek stanowią akta aktualnie zatrudnionych pracowników.. Akta spraw ostatecznie załatwionych przekazuje się do Archiwum UJ po upływie trzech lat kalendarzowych, kompletnymi rocznikami.. Formularz spisu zdawczo-odbiorczego akt..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt