Doskonalenie własnego warsztatu pracy

Pobierz

Przygotowałam materiały dydaktyczne: • indywidualne karty pracy ucznia; • rebusy, krzyżówki, zagadki;IX 2020 - I 2021 Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych w celu podniesienia jakości pracy własnej i placówki.. Organizacja i przeprowadzenie konkursów szkolnych.. Warsztat pracy wychowawcy świetlicy szkolnej doskonaliłam poprzez tworzenie i aktualizowanie dokumentów świetlicowych, tak aby były zgodne z obowiązującymi przepisami oraz potrzebami szkoły i świetlicy.. Nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole jest najczęściej po solidnym przygotowaniu merytorycznym, ale brak mu doświadczenia i praktyki edukacyjnej, .Organizację i doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu oraz poznaniem procedury awansu zawodowego nauczyciela.. Promocja szkoły poprzez organizację uroczystości patriotycznych dla społeczno­ści lokalnej.WZBOGACANIE WŁASNEGO WARSZTATU PRACY POPRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO .. SYSTEMATYCZNE DOSKONALENIE WARSZTATU PRACY W pozyskiwaniu nowatorskich bądź innowacyjnych rozwiązań zapoznaję się z prezentacjami zawartymi w literaturze fachowej ("Bliżej przedszkola", "Wychowanie w przedszkolu", itp.).. 1 pkt 1 Rozporządzenia) Zadania Formy realizacji Termin Efekty 1.. Rozpoznanie w zakresie potrzeb szkoły.. - Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.: w kursach ("Nauczyciel wspomagający w szkole i przedszkolu"), szkoleniach (Trening Umiejętności Społecznych), warsztatach, - Udział w szkoleniowych zebraniach rady pedagogicznej i nie tylko,Współpraca nasza polegała głównie na: prowadzeniu zajęć w obecności opiekuna stażu, omawianiu mocnych i słabych stron warsztatu metodycznego, wyciąganiu wniosków oraz korygowaniu błędów, dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem w zakresie stosowania metod aktywizujących, opracowaniu scenariuszy zajęć, rozwiązywaniu problemów wychowawczych.W trosce o doskonalenie swojego warsztatu pracy oraz podwyższanie jakości pracy szkoły kontynuowałam pracę z wychowankami przy wykorzystaniu różnych metod i środków..

Zakres...Doskonalenie własnego warsztatu pracy.

Zadania Formy realizacji Sfera rozwoju Termin realizacji Zasoby Ź ródła informacji Uwagi 12 3 456 7 8 1 Poznanie procedury awansu zawodowego.. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej Zastosowanie TIK w codziennej pracy Zastosowanie TIK w nauczaniu zdalnym2.. Określenie własnych potrzeb i możliwości.. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.. Wszelkie starania zarówno związane z dokształcaniem, czy też w innej formie wzbogacaniem własnego warsztatu pracy, skierowane były na uzyskanie, jak najlepszych efektów w pracy z dziećmi małymi, w sferze wychowawczej .Starałam się, zatem od pierwszych lat pracy doskonalić siebie i swój warsztat pracy oraz wykorzystywać nabyte umiejętności dla dobra ucznia i szkoły, w której pracuję..

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Opracowywałam programy i plany pracy świetlicy szkolnej, harmonogram dnia, regulamin świetlicy szkolnej w formie pisemnej dla rodziców i obrazkowej dla dzieci, kartę .Tworzenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy: gromadzenie i przygotowywanie środków dydaktycznych, kart pracy, krzyżówek, rebusów, rozsypanek, przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera i Internetu, prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrektora szkoły, wicedyrektora (zgodnie z harmonogramem).Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§8 ust.. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w warsztatach i szkoleniach.. Analiza przepisów prawa oświatowegopracy pedagogiczno-katechetycznej jest podejmowanie działań ukierunkowanych na systematyczne podnoszenie jakości pracy szkoły oraz poszerzanie własnej wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych.. Przechodzi ono przez następujące etapy: - wzorów metodycznych, - refleksji krytycznej nad własną pracą, - samowiedzy, - samokontroli, - innowacji, Istotnym celem doskonalenia nauczyciela jest stymulowanie jego rozwodu zawodowego i ułatwianie przechodzenia z jego niższych faz ku wyższym.Ulepszenie warsztatu ułatwi pracę i pozwoli skutecznie przezwyciężyć różnego typu napięcia i trudności..

Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy zawodowej.

Wspomniane grupy są miejscem, w którym nauczyciele dzielą się swoim doświadczeniem oraz wiedzą.Najważniejsze priorytety w pracy zawodowej: - działania zmierzające do wszechstronnego rozwoju uczniów, - troska o pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym, - doskonalenie własnego warsztatu pracy, - uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, - poszerzenie wiedzy i umiejętności, - podejmowanie dodatkowych zadań i obowiązków wykraczających poza ramy pracy szkoły.Działania wpływające na doskonalenie własnego warsztatu pracy, na podnoszenie jakości pracy szkoły.. Samodzielnie rozwijałam umiejętności zawodowe poprzez studiowanie fachowej literatury, dzięki której zgłębiłam tajniki przeprowadzania m.in. diagnozy terapii ręki u dzieci.1.. Jeżeli bazujemy na tym, co już mamy w pracowni, to przede wszystkim musimy przeanalizować obecny stan posiadania.Dzięki wielu wspaniałym grupom na Facebook'u poznałam mnóstwo pozytywnie zakręconych nauczycieli.. Wszystkich łączy jedno - cały czas pracują nad swoim warsztatem, dokształcają się, szkolą, czytają, poszukują nowych rozwiązań.. Chcąc nieustannie się rozwijać, uczestniczyłem wW skład warsztatu pracy nauczyciela wchodzą również źródła wiedzy i środki materialno-techniczne, które służą uczniom do uczenia się, a nauczycielowi do nauczania, wychowania i opieki oraz doskonalenia własnej pracy zawodowej..

Wzbogacanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez stosowanie metod aktywizujących uczniów.

Zagadnienia warsztatowe Specyfika i metodyka warsztatowa.Wstęp Niniejszy poradnik metodyczny dotyczy doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli szkół ćwiczeń w kontekście rozwijania myślenia matematycznego uczniów na II etapie edukacyjnym.. Przygotowanie uczniów do Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej.. Ukończyłam:doskonalenie swojego warsztatu i metod pracy, pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi, a także podnoszeniu poziomu szkoły, w której pracuje.. W dużym stopniu efekty kształcenia zależą od szeroko pojętych kompetencji nauczyciela.. Analiza posiadanych zasobów.. Realizując plan rozwoju zawodowego wzbogaciłam się o nową wiedzę merytoryczną, pedagogiczną, a także o nowe doświadczenia.zawarta jest w poniższych punktach.. DOSKONALENIE WARSZTATU I METOD PRACY Lp.. Doskonalenie ma służyć rozwojowi zawodu nauczyciela.. W zorganizowanie klasopracowni, jej lepsze i nowe doposażenie można włączyć rodziców.. Każdorazowo omawiałam z nauczycielami zajęcia.. Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb własnych i placówki: Udział w: • warsztatach metodycznych; • szkoleniach i kursach doskonalących; • konferencjach dotyczących m.in. doskonalenia zawodowego Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki poprzez studiowanie fachowej literatury, jak również korzystanie z .Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, § 7 ust.2 pkt 1) .. Doskonalenie własnego .- doskonalenie warsztatu pracy poprzez pogłębianie wiedzy, ustawiczne samokształcenie,-wzrost stopnia fachowości pod względem metodycznym i merytorycznym, - zgromadzenie ciekawych opracowań z zakresu pedagogiki przedszkolnej oraz oligofrenopedagogiki, - udział w proponowanych konkursach i akcjach.W pracy szkoły, za Piotrem Kowolikiem opisującym warsztat pracy nauczyciela XXI wieku możemy wyróżnić następujące rodzaje warsztatów: • bezpośredni warsztat ucznia czyli to wszystko czym uczeń może i powinien manipulować, by wykonać przewidziane programem poszczególnych przedmiotów nauczania: doświadczenia, eksperymenty, badania itp.; • warsztat nauczyciela, który służy potrzebom ucznia tj. wyposażenie, np. pracowni, klasopracowni.Po każdych zajęciach omawiałam ich przebieg z osobą obserwującą zajęcia, a także wyciągałam wnioski do dalszej pracy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt