Wzór ogólny alkoholi polihydroksylowych

Pobierz

alkohole aromatyczne, np. alkohol benzylowy (zawierają one grupę -OH przy łańcuchu bocznym, nie przy pierścieniu); alkohole cykliczne, np. cykloheksanol.. Alkohole monohydroksylowe R‑OH to ogólny wzór alifatycznych alkoholi monohydroksylowych.. - Zapisuje wzór i podaje nazwę grupy funkcyjnej w aldehydach.. Tworzycie tabelkę (6 kolumn i 11 wierszy) do szeregu homologicznego alkoholi.. Wyróżnione wymagania programowe odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym w .zapisuje wzór ogólny alkoholi (A) wymienia reguły tworzenia nazw systematycznych alkoholi (A) zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne prostych alkoholi monohydroksylowyc h i podaje ich nazwy (B) Uczeń: tworzy wzór ogólny szeregu homologicznego alkoholi na podstawie wzorów trzech kolejnych alkoholi(C) zapisuje wzory sumaryczne,Szereg homologiczny- to związki chemiczne ułożone według wzrastającej liczby atomów gdzie każdy człon różni się od poprzedniego grupą CH2.. - Podaje charakterystyczne właściwości metanalu.. mono…z metalami aktywnymi: | CH2-OH | CH2-ONa CH2-OH+2Na→CH2-ONa+H2-reakcja służąca do odróżniania od mono… jest to reakcja z Cu(OH)2 Alk.2.. - Opisuje właściwości fizyczne benzenolu.. reakcja substytycji polega na zastępowaniu atomów wodoru atomami innego pierwiastka lub grupami atomów.Alkohole monohydroksylowe wprowadzone były na ostatniej lekcji..

wzór ogólny alkanów:Cn H2n+2.

Metanol i etanol - alkohole .- pisze wzór sumaryczny i grupowy glicyny, - wskazuje grupę alkilową i grupę funkcyjną w cząsteczce: alkoholu, kwasu karboksylowego, estru, aminy, amidu, - wymienia właściwości chemiczne: alkoholi monohydroksylowych, alkoholi polihydroksylowych, kwasów karboksylowych, kwasów tłuszczowych, estrów,polihydroksylowych, aldehydów, ketonów, estrów, amin, amidów i kwasów karboksylowych zapisuje wzory ogólne alkoholi .. wyprowadza wzór ogólny alkoholi wzorów czterech pierwszych członów ego tych związków chemicznych z podaje nazwy systematyczne alkoholi Analogiczne związki organiczne, w których grupa hydroksylowa połączona jest z węglem w hybrydyzacji sp2, to .wzór ogólny alkoholi , to ?. Jak pamiętasz, we wzorze ogólnym R możemy zastąpić zapisem na podstawie wzoru ogólnego alkanów i tak wzór ogólny alkoholi przybierze postać: C n H 2n + 1−OH (gdzie: n - liczba naturalna określająca liczbę atomów węgla w cząsteczce alkoholu; n 0)- Zapisuje wzory alkoholi polihydroksylowych: glikolu i gliceryny.. - zadania, ściągi i testy - Zapytaj.onet.pl.. Glikol etylenowy, potocznie nazywany glikolem, jest alkoholem - pochodną etanu, w którym dwa atomy wodoru zostały zastąpione grupami hydroksylowymi.CH3Cl+NaOH→CH3OH+NaCl Właściwości chemiczne alkoholi polihydroksylowych:-są one bardziej aktywne chemicznie od mono…-reagują podobnie jak alk..

Cel: znam wzór ogólny dla alkoholi.

Wzór ogólny alkoholi: R -- OH R - grupa węglowodorowa OH - grupa hydroksylowa (wodorotlenowa) 3.. Home.polihydroksylowych, aldehydów, ketonów, estrów, amin, amidów i kwasów karboksylowych metylowego i etylowego zapisuje wzory ogólne alkoholi monohydroksylowych, aldehydów, ketonów, kwasów karboksylowych, estrów, amin i amidów zapisuje wzory półstrukturalne i sumaryczne czterech pierwszych członów szeregu homologicznegoAlkohole o większej liczbie atomów reagują trudniej, im dłuższy łańcuch tym proces przebiega wolniej.. Można je podzielić, w zależności od liczby grup OH, na diole, triole i tak dalej.Wykrywanie alkoholi polihydroksylowych: Odczynniki: świeżostrącony wodorotlenek miedzi (II) - widoczny po prawej..

Są one zbliżone właściwościami do alkoholi monohydroksylowych.

- Zna i stosuje wzór ogólny szeregu aldehydów.Wzór ogólny alkoholu ma postać r-oh, gdzie r jest rodnikiem alifatycznym.. 2) polihydroksylowe (mają kilka grup - OH) - glicerol.. Blado niebieskim płomieniem, spalanie takie ma charakter spalania całkowitego.. Cząsteczka alkoholu zawieraZnajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Stwórz wzór ogólny alkoholi polihydroksylowychKaamil pisze: wzó ogólny x-polihydroksylowego alkoholu nasyconego alifatycznego: CnH2n+2-x(OH)x. to jest ogólny wzór nie tylko alkoholi polihydroksylowych nasyconych, ale każdego nasyconego alkoholu, od metanolu począwszy, jeśli x=1 to otrzymamy alkohole monohydroksyloweAlkohole wielowodorotlenowe, alkohole polihydroksylowe, poliole - alkohole posiadające w swojej cząsteczce więcej niż jedną grupę hydroksylową (-OH).. Najprostsze i najczęściej spotykane w życiu codziennym alkohole to zawierające jedną grupę hydroksylową w cząsteczce pochodne alkanów o wzorze ogólnym CnH2n+1OH, czyli alkohole monohydroksylowe, na przykład metylowy, etylowy, propylowy.. Alkohole pochodzące od alkanów tworzą nazwę alkanoli, tworzą one szereg homologiczny wg.. Grupą funkcyjną alkoholi jest grupa hydroksylowa OH (występuje w każdym wzorze alkoholu).. Chemia organiczna, zakres rozszerzony.. Powinien być świeżostrącony, ponieważ Cu(OH) 2 jest związkiem nietrwałym, który rozkłada się na CuO i H 2 O, co może prowadzić do nieprawidłowych obserwacji.Alkohole polihydroksylowe (wielowodorotlenowe) to alkohole zawierające w cząsteczkach dwie (lub więcej) grupy -OH, z których każda jest związana z innym atomem węgla w cząsteczce..

umiem pisać równania spalania dla alkoholi.

znam właściwości etanolu jako przedstawiciela alkoholi monohydroksylowych.. Gliceryna (propanotriol) jest przykładem alkoholu wielowodorotlenowego o.Napisać równania reakcji spalania całkowitego i niecałkowitego.zapisuje wzory metanolu i etanolu, podaje ich właściwości oraz wpływ na organizm człowieka podaje zasady nazewnictwa systematycznego fluorowcopochodnych, alkoholi monohydroksylowych i polihydroksylowych, aldehydów, ketonów, estrów, amin, amidów i kwasów karboksylowych zapisuje wzory ogólne alkoholipolihydroksylowych, aldehydów, ketonów, estrów, amin, amidów i kwasów karboksylowych chemicz zapisuje wzory ogólne alkoholi monohydroksylowych, aldehydów, chemicznych, którym ulegają ketonów, kwasów karboksylowych, estrów, amin i z sodem iamidów zapisuje równanie reakcji fermentacji zapisuje wzory półstrukturalne imonohydroksylowych i polihydroksylowych, aldehydów, ketonów, estrów, amin, amidów i kwasów karboksylowych zapisuje wzory ogólne alkoholi monohydroksylowych, aldehydów, ketonów, kwasów karboksylowych, estrów, amin i amidów zapisuje wzory półstrukturalne i sumaryczne czterech pierwszych członów szereguALKOHOLE dzielimy na: 1) monohydroksylowe (mają jedną grupę - OH) - etanol, metanol.. Grupa hydroksylowa -OH nie odłącza się, wodór również nie odłącza się od czasteczki.alkoholi).. 2 pierwsze: nazwa alkanu, wzór alkanu.. 4 kolejne: wzór sumaryczny, wzór strukturalny, wzór półstrukturalny i nazwy .polihydroksylowych chemicznych, aldehydów, z wodorotlenkiem sodu i zapisuje w wyniku utleniania alkoholi ketonów, estrów, amin, amidów i podaje nazwy systematyczne alkoholi odpowiednie równanie reakcji I-rzędowych, zapisuje odpowiednie kwasów karboksylowych metylowego i etylowego chemicznej równania reakcji chemicznych1 Propozycje wymagań programowych na poszczególne oceny (IV etap edukacyjny) przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz w części 2. podręcznika dla liceum ogólnokształcącego i technikum To jest chemia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt