Wypełniony arkusz hospitacji lekcji wychowania fizycznego

Pobierz

Data Przedmiot: Klasa: Imię i nazwisko prowadzącego: Imię i nazwisko hospitującego: Cel hospitacji: Organizacja zajęć dydaktycznych 1.. Arkusz podsumowujący dla nauczyciela 7.. Zaliczenia praktyki pedagogicznej dokonuje opiekun praktyki z ramienia Uczelni w oparciu oHospitacja to bezpośrednia obserwacja realizacji przez nauczyciela zadań statutowych szkoły, w szczególności zajęć prowadzonych z uczniami.. // Kultura Fizyczna.. (mierzalnie) formułuje operacyjne cele lekcji w powiązaniu z tematem i celami kształcenia i wychowania .Arkusz hospitacji zajęć - wzory z przykładem opisu.Metody i formy realizacji procesu wychowania fizycznego- jak nauczyciel WF uwzględnia potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci i młodzieży szkolnej JAK UCZY SIĘ CZŁOWIEK?. Drodzy uczniowie, zostało Wam kilka dni do wakacji.. Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami 9.. Układ arkusza, formatu A3, jest zgodny z procedurą przebiegu większości hospitacji lekcji przedmiotowych.. Arkusz należy dostarczyć na osobnej kartce.. - kształcił umiejętności określone w podstawie programowej.. Stosowane metody zapewniały przystępność wiedzy.. nr 1 do dziennika).. Data hospitacji.Czynniki określające jakość lekcji tak nie uwagi Ocena realizacji podstawy programowej.. Cele i zadania hospitacji lekcji wychowania fizycznego HOSPITACJA- UCZESTNICTWO PRZEDSTAWICIELI WŁADZ SZKOLNYCH LUB NAUCZYCIELI W ZAJĘCIACH SZKOLNYCH W CELU DOKONANIA ICH ANALIZY I EWENTUALNEJ OCENY; MOŻE TO BYĆ RÓWNIEŻ UCZESTNICTWO W TYCH ZAJĘCIACH KANDYDATÓW NA NAUCZYCIELI W CELU ZDOBYWANIA ORIENTACJI W METODACH PRACY .Hospitacja lekcji wychowania fizycznego 1 godzina Hospitacja lekcji wychowawczej ..

Arkusz obserwacji lekcji wychowania fizycznego 4.

Jest ona jednym z elementów wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczyciela.. Diagnoza jest przeprowadzana podczas lekcji wychowania fizycznego.Arkusz obserwacji: Czynniki określające jakość lekcji tak nie uwagi Cele: Nauczyciel ma określone cele lekcji Zapoznaje z nimi uczniów Cele są zrozumiałe dla uczniów Nauczyciel w trakcie zajęć wraca do celów lekcji Sprawdza stopień ich osiągnięcia Poziom osiągnięcia założonych celów:1 Wykład III Dr hab.halina Guła-Kubiszewska, prof. nadzw.. - sprawdził poziom realizacji celów zajęć.Arkusze obserwacji lekcji, czyli usystematyzowane notatki spełniają trzy zasadnicze funkcje: .. Arkusz imprezy / uroczystości szkolnej 8. .. Słuchacz ma obowiązek na koniec studiów przedstawić dziennik praktyk oraz jeden arkusz hospitacji (dotyczy wszystkich specjalności).Arkusz obserwacji lekcji Imię i nazwisko nauczyciela Data Klasa Liczba uczniów Przedmiot Temat zajęć: Metody i formy pracy Cele lekcji Środki dydaktyczne Wypełnia nauczyciel Wskaźniki Wypełnia osoba obserwująca tak nie nie dotyczy tak nie nie dotyczy Temat lekcji jest zgodny podstawą programową.Plik HOSPITACJA ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.doc na koncie użytkownika kasperpl • folder hospitacje • Data dodania: 29 maj 2013Igor Jaworski-nauczyciel wychowania fizycznego, Szkoła Podstawowa nr 12 im.Kornela Makuszyńskiego w Otwocku..

Metody stosowane na lekcji były zróżnicowane.

Wzmacnianie siły mięśni RR, obręczy barkowej w obwodzie.. Uczniowie słuchają informacji nauczyciela i przygotowują się do aktywnego udziału w lekcji: Powitanie, sprawdzenie gotowości uczniów do zajęć i zapoznanie z zadaniami lekcji .Wychowanie fizyczne.. s. 2-6 1.prawidłowy przebieg lekcji.. Nauczyciel: - realizował treści zawarte w podstawie programowej.. Każdy nauczyciel jest obserwowany podczas swoich zajęć .Hospitacja lekcji wychowania fizycznego .. - wypełniony przez nauczyciela arkusz oceny przygotowania studenta do podjęcia pracy zawodowej (zał.. Nauczyciel - opiekun praktyki studenta może pełnić tę funkcję nieodpłatnie, .. z konspektami i arkuszami obserwacji lekcji .Arkusz obserwacji lekcji Strona 2 z 6 Metody 1.. STRUKTURA LEKCJI ocena w skali 1 do 5 czy zastosowano odpowiedni do celów typ lekcji czy właściwie rozplanowano poszczególne części lekcji czy lekcję kończyło podsumowanie uwzględniające utrwalenie zdobytej wiedzy czy zadanie pracy domowej było celowe oraz kształcące i zostało omówione czy zadania .Hospitacja diagnozująca z wychowania fizycznego HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE VI.. PÓŁTORAK Witold, WARCHOŁ Krzysztof : Hospitacja lekcji jako diagnozujący element mierzenia jakości pracy szkoły // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne..

Metody stosowane na lekcji pobudzały aktywność uczniów.

Na stronie pierwszej.. Załóż własny blog!ARKUSZ HOSPITACJI LEKCJI .. Arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych 6.. Zaliczenia praktyki pedagogicznej dokonuje opiekun praktyki z ramienia Uczelni w oparciu oArkusz hospitacji lekcji wypelniony to częsty temat wpisów na blogach w portalu pinger.pl.. - 2007, nr 1/2, s. 15-20 Hospitacja jako element pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela.. 5.Wychowanie fizyczne 23.06.20. .. /ewentualne spostrzeżenia/ Temat lekcji jest zgodny z programem nauczania i planem dydaktycznym Nauczyciel przedstawia cele lekcji sformułowane w języku ucznia Nauczyciel informuje ucznia na co będzie zwracał uwagę w czasie sprawdzania wiadomości kluczowych Nauczyciel zachował równowagę pomiędzy .konspekt lekcji w ujęciu czynnościowym arkusz obserwacji umiejętności ucznia ankiety; Arkusz obserwacji umiejętności uczniów podczas hospitacji diagnozującej Diagnozie są poddawani uczniowie klasy 5c PSP nr 14 w Ostrowcu Świętokrzyskim.. Fitness Fitness na zajęciach wychowania fizycznego, wykorzystanie ławeczek gimnastycznych (step)Arkusz obserwacji lekcji Szanowni Państwo Dyrektorzy, Zamieszczam w zakładce nadzór pedagogiczny arkusz obserwacji lekcji przygotowany na potrzeby obserwacji lekcji matematyki zleconej Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty przez Najwyższą Izbę Kontroli.Dodaje ponownie: arkusz hospitacji lekcji wypelniony readyfile.pl/p/arkusz_hospitacji_lekcji_wypelniony / 4 lata temu (6 października)Zakład Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego Akademia Wychowania Fizycznego; 31-571 Kraków Al..

Temat lekcji: 2.

Metody stosowane na lekcji były właściwie dobrane do realizacji założonych celów lekcji.. To właśnie na lekcjach Wychowania fizycznego mogą oni trenować swoje ulubione dyscypliny sportu i dbać o swoje zdrowie i kondycję, co wciąż zyskuje na coraz większej wadze.. Arkusz należy dostarczyć na osobnej kartce.. Cele lekcji: 3.ARKUSZ HOSPITACYJNY Imię i nazwisko prowadzącego.. Informacje jakie docierają do naszego mózgu podczas procesu uczeniu to potężny strumień danych, przetwarzany przez nasze własne detektory zmysłowe:Arkusz obserwacji lekcji 3.. Przygotowany arkusz hospitacji umożliwił obserwowanie osiągnięć uczennic nawet .. Są rzeczy, które też możesz otagować Arkusz hospitacji lekcji wypelniony?. Temat: Jak przygotować iwypełnić arkusz obserwacji lekcji?. Cele lekcji.. Jana Pawła II 78 .. wypełnienia przez nauczyciela - opiekuna praktyki studentów druków umowy - zlecenia.. 2-6 1.Plik HOSPITACJA ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.doc na koncie użytkownika kasperpl • folder hospitacje • Data dodania: 29 maj 2013konspekt lekcji w ujęciu czynnościowym arkusz obserwacji umiejętności ucznia ankiety; Arkusz obserwacji umiejętności uczniów podczas hospitacji diagnozującej Diagnozie są poddawani uczniowie klasy .wychowaniu fizycznym.. Arkusz obserwacji lekcji otwartej .ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI.. Materiał z zakresu wychowania fizycznego wszyscy zaliczyliście, niemniej jednak bardzo Wasz proszę o codzienną dawkę aktywności ruchowej.hospitacja lekcji Jak powinno wyglądać omówienie obserwowanej przez dyrektora lekcji Dyrektor w szczególności prowadzi obserwacje prowadzonych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej szkoły.Podpowiadamy, jak powinno wyglądać .Prezentuję plan hospitacji lekcji wychowania fizycznego przeprowadzonej przez nauczyciela Gimnazjum nr 3 w Zawierciu.. NOWOŚĆ Anna Panek, nauczyciel wychowania fizycznego, ZSP nr 5 w Łodzi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt