Sprawozdanie z działalności zespołu wychowawczego

Pobierz

Sprawozdanie biblioteki sem II 19.20.. Prace zespołu skoncentrowane były przede wszystkim.Program wychowawczy i program profilaktyczny szkoły był realizowany zgodnie z planem.. Sprawozdanie z realizacji planu pracy szkoły 2018-2019.. Sprawozdanie zespołu ds. ewaluacji wew.. Sprawozdanie zespołu wychowawczego.. Spotkania zespołu wychowawców odbywały się raz w miesiącu, przewodniczyła im pedagog szkolny.. Sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych.. Celem głównym spotkań było rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych.. Sprawozdanie z realizacji programu wychowawczego 2017 .Sprawozdanie z programu wychowawczo-profilaktycznego.. plik doc - 31.5 KB.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski "Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .Sprawozdanie z działalności Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej .. Analiza zachowania w SP nr 1 - 2sem 19-20. wicedyrektor.. Sprawozdanie z pracy Zespołu Wychowawczego Nauczycieli Świetlicy Szkolnej za I okres roku szkolnego 2016/17.Sprawozdanie roczne zespół wychowawczy 2020-21.docx.. Organizacja pracy Szkolnego Zespołu Wychowawczego: przygotowanie planu pracy; protokołowanie zebrań członków zespołu; semestralne sprawozdania z działalności SZW.. Joanna Podkowa -pedagog szkolny 2.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU WYCHOWAWCZEGO ..

Sprawozdanie zespołu wychowawczego.

13, Rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców.. Spotkania odbyły się zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem.. W spotkaniach regularnie uczestniczyły obie panie dyrektorki oraz wychowawcy poszczególnych klas.. W spotkaniu Zespołu Wychowawczego biorą udział: dyrektor, wychowawca, pedagog, uczeń, jego rodzice (opiekunowie) oraz inne osoby, których pomoc będzie potrzebna.. Spotkanie w dniu 06.03.2013 r.- Sprawozdanie z działalności zespołu samokształceniowego - Sprawozdanie z działalności zespołu wychowawczego - Sprawozdanie z działalności Samorządu Szkolnego Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej (I i II semestr) gimnazjum klasy IV-VI szkoły podstawowej .Sprawozdanie z pracy Zespołu Humanistycznego Elżbieta Stefańska(N) Sprawozdanie z realizacji Planu Pracy Zespołu Humanistycznego w pierwszym semestrze roku szkolnego 2010/2011.. Sprawozdanie z realizacji zadań zespołu ds. opracowania IPET.. dyr. Zespołu.. Teczka wychowawcy.. 12, Działania na rzecz organizowania pomocy materialnej oraz forma pomocy.. Sprawozdanie psychologa; Sprawozdanie z zajęć pozalekcyjnych; Sprawozdanie su.. Pracują w średnim i wolnym tempie, chętnie .sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuŃczej w i pÓŁroczu w grupie v - "krasnoludki"..

Sprawozdanie z działalności biblioteki.

Integralną część programów stanowiły działania podejmowane przez członków zespołu wychowawczego (dyrekcja szkoły, wychowawcy klas, pedagog szkolny), opiekunów samorządu, nauczycieli świetlicy, nauczycieli bibliotekarzy oraz wszystkich nauczycieli.Pomoc dla uczniów z ocenami niedostatecznymi; Karta realizacji podstawy programowej; Sprawozdanie z działalności .. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. (data) (podpis przewodniczącego zespołu) Sprawozdanie z realizacji planu pracy zespołu wychowawczego (na poziomie klas)Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w planie pracy .. Zespół Wychowawczy Zespół ds. planu zajęć i dyżurów Zespół ds. realizacji projektów edukacyjnych .. Zbigniew Czubala -dyrektor.. Na spotkaniach w związku z pojawiającymi się problemami zostały podejmowane konkretne działania .Organizacja pracy Zespołu Wychowawczego: przygotowanie planu pracy; analiza wspólnych zadań opiekuńczo-wychowawczych członków Zespołu .. Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego.docx.Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego - 2sem 19-20.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Zestawienie godzin realizowanych przez nauczyciela na podstawie art. 42 ust..

Sprawozdanie z działalności SKO - 2sem 19-20.

zachowanie oraz frekwencję każdego z wychowanków.. DLA KLAS II .. Sprawozdanie z WDN 2sem 19-20. plik doc - 407 KB.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Zespół Wych.. plik doc - 406.5 KB.. Działalność 11 DSH "Sami swoi" Działalność organizacji: PCK, LOPSprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-.. Opracowanie Programu wychowawczo-profilaktycznego w oparciu o wyniki pogłębionych analiz potrzeb i kłopotów wychowawczych zgłaszanych przez rodziców oraz nauczycieli, problemów wynikających z wieku dorastania, z uwzględnieniem .Prowadzenie doskonalenia zawodowego wewnątrz zespołu w zakresie umiejętności wychowawczych.. 2 pkt 2 KN w roku szkolnym 2015/2016.Sprawozdanie z pracy Zespołu Wychowawczego w roku szkolnym 2013-2014 Zespół Wychowawczy Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Jarosławiu, w składzie: pani wicedyrektor Helena Panek oraz Ewa Lubas, Dorota Gil i Jadwiga Ilič, we wrześniu rozpoczął swoją pracę od przygotowania .Sprawozdanie i ewaluacja pracy zespołu wychowawców klas IV- V w ZGSP w Pawłowiczkach Głównymi zamierzeniami działalności zespołu jest: • Kształtowanie pozytywnych postaw wśród uczniów • Integracja międzyklasowa • Wpajanie dobrych zasad ogólnie przyjętego współżycia w grupie • Efektywna realizacja zadań wynikających z planów dydaktycznych i wychowawczych .Sprawozdanie z Pracy Zespołu Wychowawców..

Sprawozdanie z działalności ZFŚS.

Sprawozdanie zespołu przedmiotowego.. Sprawozdanie z zajęć ppp.3 Komisja pozytywnie zaopiniowała: 1.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.. W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 - I SEMESTR CZŁONKOWIE ZESPOŁU WYCHOWAWCÓW: Marlena Drąg - klasa II a Małgorzata Wójcikiewicz - klasa II b Agnieszka Szałajko - klasa II c Iwona Filipek - klasa II d Anna Kloc - klasa II e Zrealizowane zostały następujące zadania:Sprawozdanie z pracy Zespołu Wychowawczego Nauczycieli Świetlicy Szkolnej za I okres roku szkolnego 2016/17.. Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego.. Title: Plan Pracy Zespołu Wychowawczego Author: AniaSprawozdanie z przebiegu realizacji spotkań klasowego zespołu nauczycieli.. Oświadczenie kierownika wycieczki.. Posiedzenia zespołu: - jedno posiedzenie zespołu humanistycznego dotyczące poprawy, opracowania i omówienia wyników diagnozySprawozdanie zespołu pomocy pych pedagog.. W skład Zespołu Wychowawczego wchodzą: kierownik świetlic szkolnych ZPO- Małgorzata Pietrzykowska oraz wychowawcy świetlicy szkolnej: Joanna Jarząbek, Renata Podstawka, Ewa Zaród, Katarzyna Lis i Jarosław Haczkiewicz.Sprawozdanie z pracy zespołu wychowawczego Dokument wzorcowy Zawiera przykładowe treści, które możesz wykorzystać przy opracowaniu dokumentacji dla Twojej szkoły!Kalendarz.. Sprawozdanie z realizacji planu pracy zespołu; Sprawozdanie z realizacji planu działań wychowawcy klasy; Ocena pracy wychowawczej w klasie; Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotów zawodowych; Sprawozdanie - CaritasPlan Pracy Zespołu Wychowawczego uwzględniający zadania zespołów zadaniowych dla poszczególnych klas Gimnazjum w Rudzie - Hucie na rok szkolny 2016/2017 .. Wzór wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.. Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej za I okres roku szkolnego 2016/17.. Z posiedzeń zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w placówceSprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli klas 0 -III w II semestrze w roku szkolnym 2012/2013 Opracowały: Jadwiga Filipowicz, Barbara Grabowska, Ewa Gutowska,Bożenna Kuć,Wiesława Zientara Białystok, 27.06.2013 r. Spotkania zespołu 1.. Sprawozdanie śródroczne 2020-2021.pdf.. w roku szkolnym 2017/2018.. w roku szkolnego 2009 / 2010.. Po zapoznaniu się z problemami ucznia Zespół Wychowawczy ustala formy pomocy.1.. IX 2007 r. wg potrzeb.. Sprawozdania jednostek organizacyjnych z ich działalności w 2015 roku: 1) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach, 2) Domu Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, 3) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim, 4) Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim,Sprawozdanie z działalności wychowawcze i profilaktycznej w klasach I - VI w roku szkolnym 2012/2013.. Szkoła Podstawowa w Krajnie.. protokołowanie zebrań członków zespołu; semestralne sprawozdania z działalności ZW. IX 2013 r. wg potrzeb..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt